(415) 282-7494         [email protected]

Quan hệ đối tác

Hỗ trợ Gia đình Trẻ em Khuyết tật tích cực cộng tác với nhiều cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và nhà cung cấp dịch vụ để giúp phát triển các dịch vụ phối hợp thân thiện hơn với gia đình. Dưới đây là danh sách các quan hệ đối tác của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về bất kỳ đối tác nào của chúng tôi, hãy nhấp vào nút dưới mỗi mô tả để truy cập trang web của họ.

Aces Aware Logo

Hỗ trợ cho Gia đình đang tiến hành các khóa đào tạo ảo và phân phối các hội thảo trên web được ghi lại để quảng bá sáng kiến ACEs Aware, hỗ trợ các hoạt động đào tạo, thu hút nhà cung cấp và giáo dục cho các nhà cung cấp và tổ chức phục vụ những người thụ hưởng Medi-Cal.

Khóa đào tạo sẽ tập trung vào ba nhóm tuổi: trẻ sơ sinh và trẻ mẫu giáo (0–5); trẻ em trong độ tuổi đi học (6–11); và thanh thiếu niên chuyển tiếp và thanh niên (12–24). Các chủ đề đào tạo sẽ bao gồm tổng quan về thông tin về ACEs (Những trải nghiệm thời thơ ấu bất lợi) và sàng lọc; các vấn đề cụ thể liên quan đến trẻ em có nhu cầu đặc biệt; và các phương pháp tiếp cận dựa trên nghiên cứu để tăng sức mạnh gia đình, tăng cường sự phát triển của trẻ em và giảm chấn thương thời thơ ấu. Các khóa đào tạo cũng sẽ bao gồm các cơ quan, nguồn lực và dịch vụ có sẵn cho các gia đình và nhà cung cấp dịch vụ và cách tiếp cận chúng, cũng như cách COVID-19 đang tác động đến các gia đình có trẻ em khuyết tật.

Aces Aware Logo

Mục đích của CAC là ủng hộ các chương trình và dịch vụ Giáo dục Đặc biệt hiệu quả và tư vấn cho Hội đồng Giáo dục về các ưu tiên trong Khu vực Kế hoạch Địa phương Giáo dục Đặc biệt. Bộ luật Giáo dục Tiểu bang bắt buộc mỗi SELPA phải có CAC và đa số thành viên CAC là phụ huynh.

Community Alliance for Special Education Logo

CASE là sự hợp tác với Bộ Dịch vụ Nhân sinh, Hội đồng Trẻ em, Dịch vụ Trẻ em Wu Yee và SFCD để tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ hòa nhập phù hợp cho trẻ em khuyết tật có cha mẹ đang chuyển đổi từ chế độ phúc lợi sang công việc.

Family Voices of California

Family Voices of California (FVCA) là sự hợp tác trên toàn tiểu bang của các trung tâm do cha mẹ điều hành tại địa phương nhằm đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và thanh thiếu niên có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt.

FVCA xây dựng năng lực của các trung tâm phụ huynh trên khắp California để cung cấp cho các gia đình thông tin và sự hỗ trợ mà họ cần để đưa ra quyết định sáng suốt về việc chăm sóc sức khỏe cho con cái của họ. FVCA cung cấp thông tin và diễn đàn cho các trung tâm phụ huynh và gia đình để vận động cải thiện các chính sách công và tư, xây dựng quan hệ đối tác giữa các chuyên gia và gia đình, đồng thời đóng vai trò là một nguồn lực quan trọng về chăm sóc sức khỏe.

Help Me Grow Logo

Giúp tôi phát triển giúp các gia đình và nhà cung cấp kết nối với các nguồn lực và sự giới thiệu mà một đứa trẻ có thể cần. Đội ngũ nhân viên thân thiện, hiểu biết và nói được nhiều thứ tiếng tại đường dây điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ Gia đình sẽ giúp quyết định chương trình nào phù hợp với con bạn và gia đình bạn.