Thực hiện cuộc khảo sát này để giúp các quan chức được bầu và lãnh đạo sở đưa ra quyết định hỗ trợ tốt hơn cho các gia đình trong cộng đồng San Francisco. Tất cả những người hoàn thành khảo sát sẽ nhận được một thẻ quà tặng $5! Click vào đây để làm khảo sát!