Đăng ký được mở cho Hội nghị thông tin và tài nguyên!

bởi | Th2 3, 2023 | Khuyến mãi SFCD

Một hội nghị MIỄN PHÍ dành cho các gia đình có trẻ em khuyết tật, các chuyên gia làm việc với họ và các thành viên của cộng đồng.

為殘疾兒童家庭舉辦的免費會議。有專業人員及社區成員與他們一起。

Một hội nghị GRATUITA cho las familias de niños con discapacidades, los professionales que trabajan con ellos and los miembros de la comunidad.

Nhấn vào đây để đăng ký ngay hôm nay