Yêu cầu Vận động để Cứu Chương trình Phòng chống Khuyết tật Sức khỏe Trẻ em

bởi | Th5 11, 2022 | Chưa được phân loại

Family Voices Đã chia sẻ Cảnh báo Hành động này: Hãy nói với các nhà lập pháp của bạn KHÔNG loại bỏ Chương trình Phòng ngừa Khuyết tật Sức khỏe Trẻ em!

Ngân sách đề xuất 2022-2023 của Thống đốc có điều khoản kết thúc Phòng chống Khuyết tật và Sức khỏe Trẻ em (CHDP) vào tháng 6 năm 2023. Bộ Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe (DHCS) tuyên bố rằng CHDP không còn cần thiết nữa vì DHCS có kế hoạch chuyển các chức năng cốt lõi của CHDP vào các chương trình Chăm sóc được Quản lý của Medi-Cal như một phần của CalAIM. Family Voices hoàn toàn không đồng ý với đánh giá của họ!

Đầu vào là cần thiết trước ngày 20 tháng 5. Đọc thêm