Cal. State University Long Beach đang tìm kiếm phụ huynh của những người lớn bị khuyết tật về trí tuệ và / hoặc chậm phát triển từ các nguồn gốc chủng tộc và dân tộc khác nhau để tham gia vào một cuộc khảo sát trực tuyến và / hoặc phỏng vấn. Chia sẻ kinh nghiệm của bạn trong việc cung cấp và đảm bảo hỗ trợ cho con trai hoặc con gái của bạn. Hai mươi lăm (25) người tham gia sẽ nhận được thẻ quà tặng $25. Tất cả những người tham gia khảo sát sẽ nhận được một nguồn hỗ trợ người chăm sóc miễn phí. 

LÀM KHẢO SÁT hoặc là LỊCH PHỎNG VẤN

Khảo sát và Phỏng vấn có sẵn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha mà bạn lựa chọn.