Thông tin

Duyệt qua Thư viện Tài nguyên Trực tuyến của Chúng tôi

Thông tin hữu ích và các nguồn lực để hỗ trợ các gia đình đưa ra những lựa chọn sáng suốt cho con cái của họ và để giáo dục các chuyên gia và cộng đồng của chúng ta khi chúng ta phát triển hòa nhập và hiểu biết.

Mượn bất kỳ cuốn sách nào

từ danh mục trực tuyến của chúng tôi với giao hàng miễn phí

Bộ tài nguyên gia đình

trò chơi cảm giác, câu chuyện cho trẻ nhỏ và quản lý căng thẳng cho người chăm sóc, các mẹo và người giải thích sinh động

Câu chuyện xã hội

từ các chuyến thăm các đối tác Ngày tiếp cận gia đình của chúng tôi

Hướng dẫn Tài nguyên IRC

khám phá các đại lý tuyệt vời có thể giúp đỡ

Tờ rơi cộng đồng

tài nguyên hữu ích mà chúng tôi thường cung cấp dưới dạng giấy

Gói thông tin về tình trạng khuyết tật

tuyệt vời cho một chẩn đoán mới, cộng với một chẩn đoán tuyệt vời để chuyển đổi từ các dịch vụ Early Start sang khu học chánh