Chương trình này cung cấp 2 tuần (80 giờ) thay thế mức lương tối thiểu cho bất kỳ công nhân nào ở San Francisco có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Sự cứu trợ này dành cho bất kỳ ai, bất kể tình trạng nhập cư. https://oewd.org/employees-impacted-covid-19

Câu hỏi? Gửi email cho Văn phòng Phát triển Lực lượng Lao động và Kinh tế theo địa chỉ [email protected] hoặc gọi (628)217-6101