Cơ quan Giao thông Quận San Francisco - Kế hoạch Tiếp cận Trường học Cần đầu vào của bạn

bởi | Th8 31, 2022 | Khả năng tiếp cận, Nguồn cộng đồng, Giáo dục, Cơ hội cho đầu vào

Kế hoạch sẽ được xây dựng dựa trên Cơ quan Giao thông Vận tải Nghiên cứu phương tiện giao thông trẻ em năm 2016, cho thấy rằng hầu hết các bậc cha mẹ đều đưa con cái đến trường và các hoạt động sau giờ học và hầu hết các bậc cha mẹ đều quan tâm đến các phương tiện di chuyển thay thế.

Liên hệ với nhóm dự án tại [email protected]