Tìm kiếm ý kiến của gia đình trên các tài liệu Covid dành cho Trẻ em bị Khuyết tật về Trí tuệ hoặc Thể chất

bởi | Th9 28, 2022 | Khả năng tiếp cận, Cơ hội cho đầu vào

Ảnh từ CDC "Đừng chờ đợi, hãy kiểm tra"

Nhóm Henne đang tìm kiếm ý kiến đóng góp của gia đình về các tài liệu Covid dành cho trẻ khuyết tật trí tuệ hoặc thể chất, để phát triển các tài liệu truyền thông hiệu quả về COVID-19 đáp ứng nhu cầu của con bạn. 

Các nhóm tập trung và các cuộc phỏng vấn với cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em 5-12 tuổi sẽ diễn ra vào tháng 9 và tháng 10 năm 2022. Nghiên cứu này được CDC tài trợ và mọi thông tin đều được bảo mật.

Bất kỳ ai quan tâm có thể theo liên kết dưới đây để điền vào bảng câu hỏi. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để xác định ai đủ điều kiện tham gia vào cuộc phỏng vấn nhóm tiêu điểm hoặc cá nhân sắp tới. Các nhóm tập trung sẽ kéo dài 90 phút và người tham gia sẽ nhận được thẻ quà tặng $100, các cuộc phỏng vấn cá nhân sẽ kéo dài 45 phút và người tham gia sẽ nhận được thẻ quà tặng $75.

http://www.COVID19educationalmaterials.thehennegroup.com