Những tiếng nói tự vận động cần có với kinh nghiệm trong hội thảo có mái che

bởi | Th2 12, 2022 | Biện hộ và Pháp lý, Thuê người làm, Cơ quan chính phủ, Cơ hội cho đầu vào | 0 Lời bình

SCDD mong muốn các ứng viên có kinh nghiệm sống trong một hội thảo có mái che dành cho nhóm bên liên quan cốt lõi về SB 639, giai đoạn loại bỏ công việc có mái che 14-c. Hai vị trí trong nhóm cốt lõi được dành cho những người ủng hộ bản thân.

Nếu được chọn, bạn sẽ được trả tiền cho thời gian của mình và được yêu cầu:
Tham dự và tích cực tham gia các phiên họp về các bên liên quan kéo dài 4 giờ do một chuyên gia về các vấn đề quốc gia về việc làm hội nhập, cạnh tranh dẫn dắt.

Theo liên kết này để biết thêm thông tin và ứng dụng:
https://scdd.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_a4MEMoV9nFAljxk

Hạn chót để nộp đơn là ngày 16 tháng Hai.