Tải xuống lịch học 2022-2023 SFUSD ngay hôm nay và cập nhật các ngày nghỉ và thời gian nghỉ học. Lịch này cũng có sẵn trên sfusd.edu/calendars. bằng nhiều ngôn ngữ