SFUSD cung cấp nghiên cứu độc lập ngắn hạn

bởi | Th2 11, 2022 | Khả năng tiếp cận, Giáo dục, Y khoa, Nguồn | 0 Lời bình

Nghiên cứu độc lập ngắn hạn có sẵn cho học sinh nghỉ học do COVID-19 hoặc hoàn cảnh đặc biệt, trong tối đa 15 ngày học. Tìm hiểu thêm về tùy chọn này.