Trung tâm hỗ trợ ở các khu vực khác

Tìm Tiếng nói Gia đình ở tiểu bang của bạn

Tiếng nói Gia đình là mạng lưới quốc gia gồm các tổ chức do gia đình lãnh đạo đang nỗ lực chuyển đổi hệ thống chăm sóc để hoạt động tốt hơn cho tất cả trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là những trẻ có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt hoặc khuyết tật. Họ còn được gọi là Trung tâm Thông tin Sức khỏe Gia đình đến Gia đình.

Tìm Tiếng nói Gia đình ở tiểu bang của bạn

Tìm một trung tâm sống độc lập ở California

Sứ mệnh của Quỹ dành cho các Trung tâm Sống Độc lập California (CFILC) là hỗ trợ các trung tâm sống độc lập trong cộng đồng địa phương của họ ở California, thông qua việc vận động thay đổi hệ thống cũng như thúc đẩy khả năng tiếp cận và hòa nhập cho người khuyết tật. 

Tìm một trung tâm sống độc lập gần bạn

Tìm Trung tâm Phụ huynh ở tiểu bang của bạn

Trung tâm Phụ huynh, bao gồm Trung tâm Thông tin và Huấn luyện Phụ huynh (PTI) và Trung tâm Nguồn lực Phụ huynh Cộng đồng (CPRC), cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho gia đình của 7 triệu trẻ em khuyết tật trên toàn quốc. 

Tìm PTI / CPRC ở tiểu bang của bạn

Tìm một Trung tâm Nguồn lực Gia đình Khởi đầu Sớm ở California

Trung tâm Nguồn lực Gia đình Khởi đầu Sớm (ESFRC) cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, tiếp cận, thông tin và giới thiệu giữa các phụ huynh với nhau cho các gia đình có trẻ khuyết tật và các chuyên gia phục vụ họ.

Tìm Trung tâm Nguồn lực Gia đình Early Start gần bạn

Tìm một Trung tâm Trao quyền cho Gia đình ở California

Trung tâm Trao quyền Gia đình (FEC) cung cấp đào tạo và thông tin cho các gia đình có trẻ em và thanh niên khuyết tật, trong độ tuổi từ 3 đến 22 ở California. Các tổ chức phi lợi nhuận này cung cấp các dịch vụ đào tạo chuyên biệt, hỗ trợ ngang hàng, thông tin và giới thiệu. Chúng giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về nhu cầu giáo dục và phát triển của con mình, giao tiếp hiệu quả với các nhà cung cấp dịch vụ, đóng vai trò là nguồn lực cho quy trình IEP, tham gia vào các hoạt động cải cách và cải tiến trường học, thúc đẩy giải quyết tranh chấp thay thế và hỗ trợ các mối quan hệ tích cực giữa phụ huynh và các chuyên gia. 

Tìm Trung tâm Trao quyền cho Gia đình theo quận