Nhận hỗ trợ

Cộng đồng

Tài nguyên cho cộng đồng

Keeping the Lanterman Promise – recording available

Giữ Lời Hứa Lanterman – có bản ghi âm

Nhấp để chơi Giữ lời hứa của Lanterman The Golden State Pooled Trust và The Arc of California vui mừng thông báo rằng phần một của chuỗi hội thảo trực tuyến gồm hai phần về Giữ lời hứa của Lanterman hiện đã có trực tuyến. Phần 1 của loạt bài cung cấp một...

Weather Impact on Vulnerable Populations – What you can do to help!

Tác động của thời tiết đối với các nhóm dân số dễ bị tổn thương – Bạn có thể làm gì để giúp đỡ!

Trong vài ngày tới, California dự kiến sẽ có gió lớn, mưa lớn và khả năng xảy ra lũ lụt. Thống đốc Gavin Newsom đã ban bố Tình trạng Khẩn cấp để giúp huy động chính quyền tiểu bang. Trong trường hợp khẩn cấp, tất cả chúng ta có trách nhiệm kiểm tra...