Trung tâm Trẻ em và Gia đình của Đại học Notre Dame hiện đang tiến hành một nghiên cứu nhằm giúp cải thiện giao tiếp và giải quyết xung đột trong các gia đình bao gồm trẻ em bị khuyết tật về trí tuệ / chậm phát triển. Chương trình này có tên là Hỗ trợ các Mối quan hệ và Giao tiếp giữa Cha mẹ-Vị thành niên (viết tắt là SPARC).

Hạn cuối để các gia đình vào là Có thể, và chúng tôi hy vọng sẽ có thêm khoảng 50 gia đình tham gia chương trình. Hãy chia sẻ để giúp chúng tôi đến được với nhiều gia đình quan tâm hơn!

Các gia đình có thể kiếm được tới $370 trong suốt một năm khi tham gia và có thể tham gia vào nghiên cứu từ chính nhà của họ.

Thêm thông tin