Hiểu rõ nhất về môi trường hạn chế

bởi | Th6 29, 2022 | Khả năng tiếp cận, người Trung Quốc, Giáo dục, người Tây Ban Nha

Tín dụng ”Hiểu rõ.org https://www.und hieu.org/en/articles/least-restrictive-enosystem-lre-what-you-need-to-know

Dưới đây là một số liên kết hữu ích để xây dựng hiểu biết của bạn về ý nghĩa của giáo dục trong môi trường hạn chế nhất hoặc LRE, như được sử dụng trong IDEA.